1-4 فرضیههای پژوهش
1- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان مؤثر است.
2- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان بر حسب جنسیت متفاوت است.
3- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد زوجین شهر اصفهان مؤثر است.
4- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد زوجین شهر اصفهان بر حسب جنسیت متفاوت است.
1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
تعهد زناشویی
الف- تعریف نظری
تعهد شخصی: شرایطی حاکی از داشتن روابط عاشقانه و زناشویی تنها با یک نفر در هر زمان است (گود، 1384؛ به نقل از عباسی مولید، 1388).
تعهد ساختاری:تعهد نسبت به همسر و ازدواج که مبتنی بر احساس اجبار به تداوم ازدواج یا ترس از پیامدهای طلاق است(آدامز و جونز 1977)
تعهداخلاقی:انتظاری است که در هر شرایط و به رغم همه مشکلات پیوند زناشویی خود را حفظ کردن همانطور که روابط با خوهر و برادر را مورد تردید قرار نمی دهند و به ادامه روابط خود اندیشیدن(بک،ترجمه قراچه داغی،1382)
ب- تعریف عملیاتی
تعهد شخصی: عبارت از نمره‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه‌ی آدامز و جونز (1977)گویه های 1-4-10-11-14-16-18-21-24-25-27-28-31-32-35-36-38-44 کسب می‌کند.
تعهد ساختاری: عبارت از نمره‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه‌ی آدامز و جونز (1977)گویه های2-5-7-12-15-17-19-33-39-40-42-43 کسب می‌کند.
تعهد اخلاقی: عبارت از نمره‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه‌ی آدامز و جونز (1977)گویه های3-6-9-13-20-22-23-26-29-30-34-37-41 کسب می‌کند.
صمیمیت زناشویی
الف- تعریف نظری
صمیمیت روانشناختی:
نیاز به در میان نهادن،ارتباط برقرار کردن و پیوند با یک فرد دیگر از طریق افشای مطالب مهم و تحقیق و عمیق و مسائل معنادار فردی در مورد خود حقیقی یا درونی می باشد(باگاروزی،2001)
صمیمیت مذهبی:نیاز به سهیم شدن انکار،احساست،عقاید و تجارب خود با همسر است کهخ به نوعی با مذهب،حوزه های مافوق طبیعی و معنوی،ارزش ها و باورها(اخلاقی،معنای وجود،زندگی پس از مرگ،رابطه فرد با خدا یا یک قدرت برتر،رابطه فرد با طبیعت و جای
گاه فرد در دنیا ارتباط دارد(باگاروزی،2001).
صمیمیت اجتماعی-تفریحی:نیاز به درگیر شدن و مشارکت در فعالیت ها و تجارب تفریحی و لذت بخش با همسر باشد(باگاروزی،2001).
صمیمیت جنسی:نیاز به در میان نهادن و سهیم شدن کلیه احساسات اعم از احساسات مثبت(شادی ئ هیجان زدگی)واحساسات منفی (غمگینی،ناکامی ،ترس ،احساس گناه تنهائی ،خستگی )باهمسراست (باگاروزی 2001)
صمیمیت عقلانی :نیازبه سهیم شدن ودرمیان نهادن ایده ها،افکاروباورهای مهم بایک شریک یاهمسرمی باشد(باگاروزی 2001).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

صمیمیت فیزیکی:نیازنزدیکی فیزیکی باهمسر می باشد.صمیمیت فیزیکی ممکن است در قالب یک لمس باور یادر قالب تماس بدنی نزدیک همانند در آغوش گرفتن جلوه گر شود(باگاروزی،2001).
صمیمیت ارتباطی:ایجاد رابطع ای توأم با احترام،تعهد و عواطف مثبت به طوری که هرکدام از زوجین در این ارتباط احساس با ارزش بودن،مورد توجه و مورد احترام بودن کنند.
ب-تعریف عملیاتی
صمیمیت روانشناختی:عبارت از نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا (1385)از گزاره های(64-54)کسب می کند.
صمیمیت مذهبی:عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(53-45)کسب می کند.
صمیمیت اجتماعی-تفریحی:عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(33-26)کسب می کند.
صمیمیت جنسی: عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(72-65)کسب می کند.
صمیمیت عاطفی: عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(11-1)کسب می کند.
صمیمیت عقلانی: عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(19-12)کسب می کند.
صمیمیت فیزیکی: عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(25-20)کسب می کند.
صمیمیت ارتباطی: عبارت از نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا(1385)از گزاره های(44-20)کسب می کند.
نگرشها و انتظارات جنسی40 زوجین
الف- تعریف نظری
نگرش‌های جنسی عبارتست از گرایشات، احساسات، تعصبات یا سوگیری‌ها، مفاهیم از پیش دریافت شده، ترسها و یقین‌ها در مورد روابط جنسی (ماتیتی41 و ممانی42، 2002).
انتظارات جنسی عبارتست از: استانداردها و فرضیه‌های ذهنی، چارچوب‌های از پیش تعیین شده و باید و نبایدهایی که زوجین در مورد روابط جنسی دارند که ممکن است مبتنی بر واقعیت باشد و یا مبتنی بر واقعیت نباشد (خمسه، 1382).
ب- تعریف عملیاتی
آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی زوجین شامل یک جلسه مقدماتی و هشت جلسه. آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین به شیوه‌ی شناختی- رفتاری که مطابق با مدل از قبل تعیین شده به صورت گام‌به‌گام طی هشت جلسه 90 دقیقه‌ای و هر هفته یک جلسه اجرا می‌شود. در این جلسات که با استفاده از منابع معتبر علمی و نظرخواهی و مشورت متخصصین تنظیم شده‌اند، پژوهشگر با استفاده از تکنیک‌های مختلف رفتاری- شناختی جنسی اقدام به بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی نموده است. شرح جلسات در پیوست 1 آمده است.

فصل دوم
مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
مقدمه
در این فصل مباحث نظری مربوط به تعهد زناشویی، ابعاد تعهد زناشویی، نظریه‌های مرتبط با تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی، ابعاد صمیمت زناشویی، مراحل صمیمت، نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با صمیمت زناشویی، تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، انتظارات زناشویی، نظریه‌های مرتبط با انتظارات زناشویی، آموزش و تربیت جنسی و سپس تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش ارائه می‌شود.
2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی
2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی
مفهوم “تعهد زناشویی” که در گذشته گاهی به عنوان یک موضوع جالب مطرح بود، اخیراً در همه حوزه‌های مطالعاتی خانواده و ازدواج، توجه زیادی به آن معطوف گردیده است. فقدان تعاریف دقیق، مقیاس‌ها و روش‌های ارزیابی شفاف و مدل‌های نظری جامع، پراکندگی در برداشت و ادراک از مفهوم تعهد در ازدواج را موجب شده است. براین اساس، نه تنها تعداد مطالعاتی که مستقیماً در ارتباط با تعهد زناشویی و ابعاد آن می‌باشد، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، بلکه در اغلب مطالعاتی که تأکید اصلی آن‌ها بر تعهد زناشویی نبوده نیز به عنوان یک متغیر مهم در حفظ و تداوم زندگی زناشویی مد نظر قرار گرفته است. هارمون (2005)، آماتو (2004) معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و چه قدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند. تعهد معنایش این است که فرد همسرش را دوست می‌دارد، به او وفادار است و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد، اجتناب می‌کند (کلارک، ترجمه قراچه‌داغی، 1388). به طور کلی، مطالعات پیرامون مفهوم تعهد در ازدواج از دهه 1990 آغاز شد و پژوهشگران از طریق ارائه مدل‌ها و نظریه‌های مختلف، به مفهوم سازی و تبیین آن پرداختند.
قدیمی‌ترین مدل تعهد زناشویی توسط رسبالت43 (1980) تحت عنوان “مدل سرمایه گذاری44” مطرح شد. مطابق با این مدل، تعهد زوجین نسبت به یکدیگر به سه فاکتور به هم مرتبط بستگی دارد. این فاکتورها عبارتند از: رضایت از رابطه زناشویی، سرمایه‌گذاری در رابطه زناشویی و جایگزین‌های رابطه زناشویی. به عبارت دیگر، رسبالت معتقد است که یک همسر زمانی به ازدواج خود متعهد خواهد بود که از شریکش راضی باشد، در رابطه اش سرمایه گذاری‌های زیادی انجام داده باشد و جایگزین‌های مناسب دیگری در اختیار نداشته باشد.
مک دونالد45 (1981) با ارائه مدل دیگری از تعهد زناشویی، آن را به دو نوع، تعهد نسبت به ازدواج و تعهد نسبت به همسر تقسیم نمود. تعهد نسبت به ازدواج، تعهد به رابطه زناشویی است، درون یک نهاد مقدس که بر اعتقادات و اصول اخلاقی مبتنی می‌باشد. تعهد نسبت به همسر، تعهد به یک فرد خاص به عنوان شریک رابطه زناشویی است که این نوع تعهد بر فداکاری و از خود گذشتگی شخصی مبتنی می‌باشد.
کوئین46 (1982) از طریق مصاحبه‌های طولانی مدتی که با صد‌ها زوج انجام داد، توانست یک مدل سه وجهی از تعهد زناشویی ارائه نماید که عبارتند از: ضمانت (قول دادن به همسر)، فداکاری (ازخودگذشتگی برای همسر) و وابستگی (احساس اجباربرای تدوام رابطه).

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید